Atsidar? m?s? skype chat'as. Pra?au laikytis ten pateiktu taisykli?!
http://www.skype.com/go/joinpublicchat?skypename=katyte09&topic=.%3AStars%20City%3A.%20pokalbis&blob=nBneLO_xsdCFgWRy1UlOSlq7ZXfH23bxpYO9ULwFIU7VqlnBzzWVZ1wtkBXhtbBEyzwOrhUU

Pradþiø pradþia

Board Threads Posts Last Post
No New Posts Sveiki, atvyke!

Sveiki atvykæ á virtualø þvaigþdþiø gyvenimà. Tik uþsiregistravæ galësite
raðyti á visas forumo temas. Tad nelaukite ir uþsiregistruokite.
Administratorë: Amanda Bynes.

Moderator: Amanda Bynes

1 2 Esamos þvaigþdës
by marija2268
Jul 16, 2010 12:33:56 GMT 3
No New Posts Forumas

Ðioje skiltyje susirasite darbà, namà.

2 9
No New Posts Pasiûlymai, skundai ir t.t.

Raðyk ðiam forumui pasiûlymus, peikimus, skundus...

3 5
No New Posts Informacija

Informacija susijusi su mûsø forumu.

3 5
No New Posts Skelbimai, naujienos

Suþinok karðèiausias forumo naujienas.
Nors galbût paskelbk savo vakarëlá, kuris vyks miestelio klube?

0 0 No posts have been made on this board.

Miestelis

Board Threads Posts Last Post
No New Posts Namu kvartalas

Namai namuèiai. Visos þvaigþdës gyvena èia.

Sub-boards: Amandos Bynes namuèiai, Rihannos namukas, Lu namelis, Vanessos Hudgens namas, Jollie House, Watson vila

51 52
No New Posts Didþiulë parduotuviø gatvë

Labai ilga, ilga gatvë, kurioje tiesiog prikimðta parduotuviø.

Sub-boards: "Maudymosi Kostiumeliai", Vanessos drabuþiai visoms progoms, Nuo A iki Z, *Hesburger*

23 102
No New Posts Senamiestis

Senamiestis, pirma vieta kuri ásikurë vos gimus mûsø miesteliui.
Senemiesty rasi mokyklà, ledo arenà ir dar daug visokiø pastatø.

Sub-boards: Parkelis, Baseinas, Vieðbutis, Zoo parkas, Miestelio uþkampis

18 19
No New Posts Pramogø gatvelë

Pasilinksmink, papramogauk ðioje gatvelëje.

Sub-boards: Ledo arena, Kazino, Naktinis klubas

10 13
No New Posts Rimtesnioji gatvelë

Rimtesniø dalykø gatvelë. Tokiø kaip bankas, ligoninë...

Sub-boards: Bankas, Policija, Ligoninë, Baþnyèia

14 34
No New Posts Ástaigø, agentûrø gatvelë

Ástaigø, agentûrø gatvelë.

0 0 No posts have been made on this board.
No New Posts Televizija ir Radija

Televizijos ir Radijos laidos.

Sub-board: "Vakaras su Angelina"

3 3
No New Posts Þurnalai, laikraðèiai

Visi kurie gyvuoja ðiame mieste..

Sub-board: Þurnalas "þvaigþde"

4 7

Tikrame gyvenime

Board Threads Posts Last Post
No New Posts Susipaþinkime

Susipaþinkim. Raðysim savo one, el.paðtus ir kitokiø svetainiø vartotojø vardus.

4 6
No New Posts Pramogø skiltis

Þaisim ávarius þaidimus, flood'indim á valias ir...

Sub-board: Flood'as

16 101
No New Posts Kûryba

Jûsø grafikos ir raðiniø kûryba.

Sub-boards: Grafikinë kûryba, Raðiniø kûryba

0 0 No posts have been made on this board.
No New Posts Dienoraðèiai

Iðraðyk savo mintis, jausmus...

0 0 No posts have been made on this board.
No New Posts Meet'ai

Rengiam meet'us ir dedam foto, kuriuos nuphotkinom tame meet'e.

0 0 No posts have been made on this board.
No New Posts Reklama

Keièiamës forumø kodais, arba kitaip "baneriais".

Sub-board: Draugai

2 6 Keièiamës?
by LesIncect
Dec 9, 2019 4:16:41 GMT 3
No New Posts Ðiukðlinë

3 22

Legend

New Posts New Posts No New Posts No New Posts

Forum Information & Statistics

Board Statistics
Threads and Posts
Total Threads: 157      Total Posts: 386
Last Updated: Keièiamës? by LesIncect (Dec 9, 2019 4:16:41 GMT 3)
Recent Threads - Recent Posts - RSS Feed
Members
Members
Total Members: 13
Newest Member: Abigail Breslin
Most Users Online: 23 (Mar 27, 2013 0:17:12 GMT 3)
View today's birthdays
Members Online
Users Online
0 Staff, 0 Members, 1 Guest.
24 Hours
Users Online in the Last 24 Hours
0 Staff, 0 Members, 5 Guests.